Thành Phố Huế

Thành Phố Huế có bao nhiêu phường xã

Thành Phố Huế có bao nhiêu phường xã

Thành phố Huế có bao nhiêu phường xã? Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Huế đã góp sức mình cùng cả nước, xây đắp nên truyền thống “tiến công, nổi dậy,...