Trứng Lộn

Vịt lộn cút lộn AT&F
Trứng Lộn
8 Nguyễn Khuyến
Sông An Cựu Phường Phú Nhuận