Cơm Hến

Cơm Hến Thanh
Cơm Hến
7 Phan Đăng Lưu
Trung Tâm Huế Phường Đông Ba
Cơm Bún Hến Lành
Cơm Hến
23 Ngô Gia Tự
Trung Tâm Huế Phường Vĩnh Ninh